آزمون سئو مجتمع فنی تهران

تعداد سوالات: ۲۰ عدد – زمان آزمون: ۶۰ دقیقه
این آزمون شامل نمره منفی نمی باشد، لطفا بعد از اتمام آزمون حتما
دکمه پایان آزمون را انتخاب کنید درغیر اینصورت پاسخ شما ثبت نمی گردد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید